TAG搜索存在重复内容的展示

104次浏览 更新日期:2020-02-22 11:03:56 分类:问题求助 评论:0

TAG搜索存在重复内容的展示

是什么原因造成的

TAG搜索是搜文章的关键词还是直接TAG标签


----------------------------------------------


    <div class="toubu">

        <div class="toubu2">

            <div class="toubu3">

                <div class="toubu4">

                   <div class="biaoti">搜索结果</div>

                </div>

        <div class="zhuangshi"></div>

                <div class="searchList">

    {loop $search_data $v}

                        {php $v['title'] = preg_replace("/$q/i", "<span style='color:red;'>$q</span>", $v['title']);}

                        <div class="zankai">

                            <h2><a href="{$v[url]}" target="_blank">{$v[title]}</a></h2>

                            <div class="neirong">

                                {if !empty($v['thumb'])}

                                <div class="tupiankuangjia"><a href="{$v[url]}" target="_blank"><img src="{$v[thumb]}" alt="{$v[title]}"></a></div>

                                {/if}

                                <p class="jianjie"><a href="{$v[url]}" target="_blank">{str_cut($v['de ion'], 200)}</a></p>

                                <p>{format_time($v['inputtime'])} <span class="xijie">/</span> 阅读 {$v[click]}</p>

                        <div class="xiabu"></div>

                            </div>

                        </div>

                    {/loop}

                {if empty($search_data)}<div class="tips">哎呀,没有搜索到任何内容~</div>{/if}

                    <div class="shouwei"></div>

                </div>

                <div id="fenye">{$pages}</div>

----------------------------------------------TAG搜索存在重复内容的展示TAG搜索存在重复内容的展示TAG搜索存在重复内容的展示

我来说两句
版主信息
发布新帖
发帖子 回顶部